Mobility in Çorum,Turkey

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στo Τσόρουμ της Τουρκίας στο πλαίσιο του Erasmus+
Το διάστημα από 27 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη βραχύχρονη επίσκεψη εκπαιδευτικών (3η κατά σειρά επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus) στο σχολείο Mehmetçik Anadolu Lisesi στο Τσόρουμ της Τουρκίας με τίτλο: «Keep a green tree in your Heart and perhaps a songbird will come», στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Βελεγράκη Καλλιόπη και Μάμου Άννα.
Εκεί υπήρξε συνάντηση με τα σχολεία Liceul Teoretic «Avram Lancu» (Ρουμανία), Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace (Τσεχία), Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena (Ισπανία) και Lycée polyvalent Jean Joly (Γαλλία).
Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τον υγειoνομικό σχεδιασμό και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Στόχος ήταν ακόμη να αναπτυχθούν και να προωθηθούν στρατηγικές εκπαίδευσης της κοινότητας σχετικά με το νερό (κατάσταση των πόρων, διατήρηση, συνδιαχείριση). Η παρακολούθηση καλών πρακτικών στην περιοχή για την εξοικονόμηση νερού, βοήθησαν στην πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων, αλλά και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίησή τους.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επίσημες και ανεπίσημες εκπαιδευτικές ενημερώσεις και επισκέψεις στο χώρο του σχολείου και εκτός αυτού, όπως:
• Eνημέρωση από πανεπιστημιακό ειδικό (Πανεπιστήμιο Hittite ) για τη χρήση των υδάτινων πόρων στην παραγωγή αγαθών φυτικής και ζωικής προέλευσης και για τις σημαντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη σπατάλη τροφίμων στους υδάτινους πόρους του πλανήτη.
• Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στο Çorum και ενημέρωση από ειδικούς
• Επίσκεψη στο εργαστήριο του συστήματος απολύμανσης νερού και στο κέντρο SCADA (εποπτικός έλεγχος και συλλογή δεδομένων) και επεξήγηση των ακολουθούμενων διαδικασιών.
Ακόμη πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες με σκοπό τη μεγαλύτερη εμπλοκή των συμμετεχόντων και την καλύτερη εκπαίδευσή τους στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης των μαθητών.
Κατά την εκπαιδευτική αυτή συνάντηση συζητήθηκε από όλους τους εταίρους και η επόμενη κινητικότητα που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα κατά τις αρχές Οκτωβρίου και συγκεκριμένα 3-9 Οκτώβρη 2022.
Οι Τούρκοι εταίροι φρόντισαν η εκπαιδευτική αυτή συνάντηση να γίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα με τις επισκέψεις σε διάφορους χώρους όπου έζησε και έδρασε ο σημαντικός πολιτισμός των Χετταίων( Χαττούσα κλπ). Η μονοήμερη επίσκεψη στην περιοχή της Καππαδοκίας που ακολούθησε, επισφράγισε την εκπαιδευτική αυτή συνάντηση με τρόπο μοναδικό, παρέχοντας ιδιαίτερη συγκίνηση στα μάτια, στο πνεύμα και την ψυχή.
Μέσα σε όλα τα πολύτιμα που αποκομίσαμε ξεχωρίζει πάντα και πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη επαφή και η ζεστασιά! Το να νιώθει κανείς πολίτης του κόσμου, χωρίς σύνορα και διακρίσεις… Ευχαριστούμε πολύ τους Τούρκους εταίρους μας και τους υπόλοιπους εταίρους μας για όσα ζήσαμε μαζί…
Οι εκπρόσωποι της Παιδαγωγικής Ομάδας του Προγράμματος Erasmus+ του 2ου ΓΕΛ Αγ.Νικολάου
Βελεγράκη Καλλιόπη, Μάμου Άννα, 2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Educational visit of the 2nd Lykeio of Agios Nikolaos to Chorum, Turkey in the framework of Erasmus+


From 27 June to 2 July 2022, the second short term visit of teachers (3rd in a row under the Erasmus programme) took place at the Mehmetçik Anadolu Lisesi School in Chorum, Turkey: “Keep a green tree in your Heart and perhaps a songbird will come”, in the framework of the Erasmus+ project “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE? TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”. The school was represented by the teachers: Velegraki Kalliopi and Mamu Anna.
There was a meeting with the schools Liceul Teoretic “Avram Lancu” (Romania), Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace (Czech Republic), Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena (Spain) and Lycée polyvalent Jean Joly (France).
The main purpose of the meeting was to enrich the knowledge of the participants regarding the health planning and security of water resources. The aim was also to develop and promote community education strategies on water (resource status, conservation, co-management). The monitoring of good practices in the region for water conservation helped to provide more complete information to the participants and to raise their awareness.

Specifically, formal and informal educational briefings and visits to the school and outside the school, such as:

  • Briefing by a university expert (Hittite University ) on the use of water resources in the production of goods of plant and animal origin and on the significant impact of food waste on the planet’s water resources.
  • Visit to the water treatment plant in Çorum and briefing by experts
  • Visit to the laboratory of the water disinfection system and the SCADA centre (supervisory control and data collection) and explanation of the procedures followed.
    Furthermore, various activities were carried out in order to better involve the participants and to better educate them in the effort to enhance the ecological awareness of the students.
    During this training meeting, all partners discussed the next mobility that will take place in Greece in early October and specifically from 3 to 9 October 2022.
    The Turkish partners made sure that this educational meeting became more interesting with visits to various places where the important Hittite culture lived and worked (Hattousa etc.). The one-day visit to the region of Cappadocia that followed, sealed this educational meeting in a unique way, providing a special thrill to the eyes, spirit and soul.

Among all the valuable things we gained, the human contact and warmth always stands out above all! To feel like a citizen of the world, without borders and discrimination… We thank our Turkish partners and the rest of our partners for all that we have experienced together…
The representatives of the Pedagogical Team of the Erasmus+ Programme of the 2nd High School of Aghios Nikolaos
Velegraki Kalliopi, Mamu Anna, 2nd High School of Agios Nikolaos

Αφήστε μια απάντηση