Γενικός Κανονισμός του σχολείου μας

Περιεχόμενα
Εισαγωγή 4
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 4

 1. Τι σχολείο θέλουμε 5
 2. Βασικές αρχές –κανόνες 6
 3. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους 10
 4. Οδηγίες Covid-19 11
  6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του 14
  Πηγές

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 Εισαγωγή

1.1Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ελλήνων άρθρο 16 παρ. 2 βασικός σκοπός της παιδείας είναι «η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών».

1.2.Ο Νόμος 1566/1985 καθορίζει ότι «σκοπός της Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

1.3.Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων κι ευθυνών, σεβασμό σε ένα σύνολο αρχών τα οποία διευθετούν την καθημερινή ζωή του σχολείου. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επηρεάζει την ποιότητα της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και αντίστροφα η δραστηριότητα των μαθητών επηρεάζει την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο σχολείο και το μαθητή υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης. Ένα αρμονικό περιβάλλον σχολικής ζωής, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία όλων των μελών του,    μαθητών, καθηγητών, γονέων είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της παιδείας.

1.4 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που   έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται στην αρχή κάθε έτους, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

2.ΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ

2.1. Ένα σχολείο που προωθεί την Επικοινωνία των μελών του: Για το σκοπό αυτό:

Α. Χρησιμοποιούμε το πληροφοριακό σύστημα Σίσυφος με το οποίο μαθητές και γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για διαγωνίσματα, βαθμούς, απουσίες, εκδηλώσεις κτλ., επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνυμάτων (sms).

Β. Διαθέτουμε ιστοσελίδα και σελίδα στο fb όπου δημοσιεύονται σημαντικές πληροφορίες της σχολικής ζωής.

Γ. Έχουμε καθορίσει και κοινοποιήσει ώρες εντός του διδακτικού ωραρίου για συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων με τους καθηγητές και εκτός διδακτικού ωραρίου όποτε το απαιτούν οι συνθήκες.

Δ. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων διευκολύνοντας τις συνεδριάσεις του, στηρίζοντας και προβάλλοντας τις δράσεις του και κάνοντας προτάσεις συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων –σεμιναρίων που ενδυναμώνουν γονείς και μαθητές.

Ε. Καθιερώνεται ως τρόπος «δημιουργίας χρόνου» για συζήτηση με τους μαθητές το Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ): αξιοποιώντας όποτε κρίνεται αναγκαίο το 10λεπτο δεύτερο διάλειμμα και ένα 10λεπτο από τα μαθήματα που προηγούνται και που έπονται αυτού συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο θα αξιοποιείται για διαβούλευση εκπαιδευτικών και μαθητών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου είτε χωριστά είτε από κοινού ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές στη μεταξύ τους συνεργασία και στην ομαδική συμμετοχή τους σε ζητήματα λειτουργίας του σχολείου.

2.2. Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Συνεργαζόμαστε με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγ.Νικολάου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λασιθίου, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), τα Μουσεία του δήμου, το Νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας του δήμου, την Εκκλησία, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν τις δράσεις μας αλλά και κάθε φορέα που δίνει ερεθίσματα στους μαθητές για πνευματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνικοπολιτική ωρίμανση.

2.3.Ένα σχολείο που προωθεί τη ΜΑΘΗΣΗ για όλους, καθηγητές, μαθητές, γονείς-κηδεμόνες. Ενθαρρύνει και στηρίζει κάθε μαθητή να γίνεται καλύτερος ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του.

2.4.Ένα σχολείο που προωθεί την έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών, την κοινωνική και οικολογική τους ευαισθησία με τους παρακάτω τρόπους:

Α)Αφουγκραζόμαστε και κινητοποιούμε τη δημιουργικότητα των μαθητών στο επίπεδο της τάξης υλοποιώντας ερευνητικές και δημιουργικές εργασίες είτε στο πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων (μέθοδος project) είτε σε προγράμματα που υλοποιούμε.

Β)Δίνουμε δημιουργική διέξοδο στα καλλιτεχνικά ταλέντα των μαθητών και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους ευαισθησίες με πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και προγράμματα αγωγής υγείας που συντονίζουν οι καθηγητές εκτός διδακτικού ωραρίου.

Γ)Συμμετέχουμε ενεργά στους θεσμοθετημένους διαγωνισμούς –μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, λογοτεχνίας, ρητορικής, εικαστικής και ψηφιακής δημιουργίας, αγώνων σχολικού αθλητισμού, Euroscola, Βουλής των Εφήβων.

2.5.Ένα σχολείο που προβάλλει το αθλητικό ιδεώδες και τις αξίες της άμιλλας και της συνεργασίας που απορρέουν από αυτό υλοποιώντας δράσεις την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αλλά και δίνοντας το παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες είτε ως παίκτες είτε ως φίλαθλοι- υποστηρικτές της ομάδας μας.

3.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ

Αναγνωρίζω ότι ανήκω σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα με την παραπάνω φιλοσοφία και φροντίζω με τη συμπεριφορά μου να τιμώ την κοινότητα αυτή προάγοντας τη συλλογική ζωή της. Συγκεκριμένα, αποδέχομαι ότι η συμπεριφορά μου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω γενικές αρχές που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό:

 1. Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να με τιμά ως ανθρώπινη ύπαρξη, να με αποδέχεται ανεξάρτητα από την επίδοση ή την απόδοσή μου, να με σέβεται σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, να με ακούει, να με υπολογίζει και σε καμία περίπτωση να μη με προσβάλλει.
 2.  Αναγνωρίζω και σέβομαι τη διαφορετικότητα. Αναγνωρίζω και σέβομαι τον άλλον και ιδιαίτερα το δικαίωμά του να έχει διαφορετικές ιδέες και απόψεις από εμένα. O σεβασμός αυτός και η αναγνώριση αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να μη θίγονται οι δικές μου ιδέες και τα δικά μου πιστεύω.
 3.  Όλα τα μαθήματα -είτε Γενικής Παιδείας είτε Προσανατολισμού, είτε ανήκουν στην Α΄Ομάδα που εξετάζονται σε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις είτε στη Β΄Ομάδα που δεν εξετάζονται με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις –όπως και τα προγράμματα του σχολείου, υποχρεωτικά και προαιρετικά, έχουν την ίδια αξία και διέπονται από τις ίδιες αρχές.
 4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Καθηγητές και μαθητές ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως  προς τα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται όταν απουσιάζουν καθηγητές για αυτό το σχολείο έχει την ευθύνη να ενημερώσει και οι μαθητές να ελέγχουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους ή την ιστοσελίδα του σχολείου.

 • H καθημερινή μου προσέλευση στο σχολείο γίνεται στην καθορισμένη ώρα 8.10, ώστε να μου επιτρέπει την παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στις 8.30 η κεντρική πόρτα κλείνει. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Αν η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη (λόγω κακών καιρικών συνθηκών, καθυστέρηση λεωφορείων κτλ) ο μαθητής μπορεί να μπει στην τάξη, αφού πάρει σημείωμα από το διευθυντή.
 • Η διάρκεια των διδακτικών ωρών τηρείται από όλους, μαθητές και καθηγητές τόσο ως προς την έναρξη όσο και ως προς τη λήξη τους. Αν είμαι μαθητής φροντίζω να είμαι πριν τον καθηγητή στην τάξη και δεν μπαίνω διακόπτοντας το μάθημα, όταν πλέον έχει κλείσει η πόρτα της τάξης, παρά μόνο αν έχω σοβαρό λόγο και με σημείωμα άδειας από τη διεύθυνση του σχολείου. Το χτύπημα του κουδουνιού συνιστά τέλος του μαθήματος. Ο καθηγητής προγραμματίζει τη διδασκαλία του, ώστε να μην κάνει χρήση του διαλείμματος που είναι χρόνος απαραίτητος για κάλυψη των βιολογικών και κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ούτε να τελειώνει τη διδασκαλία του πριν το τέλος της διδακτικής ώρας αφήνοντας ελεύθερους τους μαθητές του στην αυλή πριν χτυπήσει το κουδούνι  παρεμποδίζοντας τη διδασκαλία άλλων μαθητών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθηγητής μπορεί να κάνει χρήση μέρους του διαλείμματος, για να ολοκληρώσει τη διδασκαλία του. Άλλωστε, χρόνο από το διάλειμμα παραχωρεί και όταν τον χρειάζονται οι μαθητές για να ολοκληρώσουν ένα διαγώνισμα ή μια απαιτητική εργασία.
 • Σε περίπτωση αργοπορίας καθηγητή λόγω αλλαγής προγράμματος ή άλλων παραγόντων ο πρόεδρος της τάξης πληροφορεί το διευθυντή για την καθυστέρηση και ενημερώνεται αν πρόκειται για απουσία του καθηγητή.
 • Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή άλλης ανάγκης να αποχωρήσει ο μαθητής από το σχολείο, ενημερώνει τους γονείς του από το γραφείο του διευθυντή και παίρνει υπηρεσιακό σημείωμα εξόδου από το σχολείο που υπογράφεται στο σπίτι από το γονέα και επιστρέφεται την επόμενη μέρα στο διευθυντή. Όταν ο μαθητής απουσιάζει από το πρωί ενημερώνει το σχολείο τηλεφωνικά ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Η ενεργητική παρακολούθηση των μαθημάτων και η πλήρης φοίτηση στο σχολείο είναι η βάση για να βελτιώσουμε την επίδοσή μας. Για αυτό φροντίζουμε να μην κάνουμε απουσίες. Το όριο των απουσιών για να κριθεί η φοίτηση στο σχολείο επαρκής είναι 114 απουσίες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120).
 • Γνωρίζω ότι το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς μου για τυχόν απουσίες μου, για τη συμπεριφορά και την επίδοσή μου στα μαθήματα (Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120).
 • Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να αιτιολογεί και να τεκμηριώνει τη βαθμολογία μου.
 • Μεταφέρω στους γονείς μου όλα τα στοιχεία που εξυπηρετούν την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.
 • Για όποιο πρόβλημα έχω σχετικά με τη διαδικασία του μαθήματος το συζητώ με τον διδάσκοντα ή με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος μου. Για όποιο άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζω απευθύνομαι με τη σειρά στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος,  στο Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και στο Διευθυντή. Αν τοποθετηθεί ψυχολόγος στο σχολείο και χρειάζομαι την υποστήριξή της απευθύνομαι σε εκείνη και προγραμματίζω συνάντηση.
 • Καθηγητές και μαθητές φροντίζουμε για τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη, απαραίτητου για την επιτυχία της διδασκαλίας. Για να συμβεί αυτό ως μαθητής συμμετέχω στο μάθημα ζητώντας το λόγο και περιμένοντας να μου δοθεί από τον καθηγητή και ως καθηγητής ενθαρρύνω τη συμμετοχή όλων των μαθητών και συντονίζω τη συζήτηση.
 • Προσέχω τη συμπεριφορά μου έτσι ώστε να μη χρειαστεί ο καθηγητής να κάνει χρήση της ωριαίας απομάκρυνσης από την τάξη. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο να συμβεί σε περίπτωση που με τη συμπεριφορά μου προσβάλλω συμμαθητή, καθηγητή ή παρακωλύω την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Έχω ενημερωθεί για την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120) που καταργεί την αποβολή από τα μαθήματα πέραν των δύο ημερών και ορίζει ότι μετά από τρεις ωριαίες απομακρύνσεις από τον ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά  ωριαίες απομακρύνσεις το Συμβούλιο της τάξης εξετάζει ενδεδειγμένους χειρισμούς.
 • Σε περίπτωση που η επίδοσή μου βελτιωθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει να μου δοθεί Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120).
 • Συμβάλλω με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας σε κάθε χώρο του σχολείου μου, εσωτερικό και εξωτερικό, και ιδιαίτερα στους χώρους που η καθαριότητά τους έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μου.
 • Χρησιμοποιώ προσεκτικά τον εξοπλισμό του σχολείου μου με τη σκέψη πάντα ότι αυτός ανήκει σε όλους, αποτελεί δημόσια περιουσία η οποία αποκτήθηκε με τον κόπο των γονιών μου και την καλή του κατάσταση δικαιούνται να την απολαμβάνουν όλοι οι συμμαθητές μου. Όσον αφορά στα σχολικά βιβλία μου δεν προβαίνω σε πράξεις που τα απαξιώνουν. Σε περίπτωση φθοράς αναπληρώνεται το φθαρμένο αντικείμενο από όποιον προκάλεσε τη φθορά και σε περίπτωση που είναι μαθητής από τον κηδεμόνα του.
 • Αξιοποιώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, τις ευκαιρίες που δίνει το σχολείο μου για αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και παρελάσεις.
 • Παιχνίδια επιτραπέζια- και όχι τράπουλες και τάβλι-επιτρέπονται μόνο στα διαλείμματα.
 •  Έχω ενημερωθεί για την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Φ.25/103373/Δ1, με τίτλο «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες» με την οποία απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Για οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας χρησιμοποιώ το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.
 • To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται.  
 • Προσέρχομαι πάντοτε στο μάθημα της φυσικής αγωγής με την κατάλληλη ενδυμασία.
 • Στην «οικογένεια» του σχολείου ανήκει και το κυλικείο.
  Για όσους μαθητές δε φέρνουν τρόφιμα από το σπίτι αλλά αγοράζουν από το κυλικείο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν: Ο/Η κυλικειάρχης είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει στο σχολείο το πρωί, για να ετοιμάσει όσα θα χρειαστούμε στο διάλειμμα. Ελέγχεται από το υπουργείο Οικονομικών για τις τιμές (Υπάρχει πλαφόν) και αποδείξεις του. Ελέγχεται από το Υπουργείο για την ποιότητα, καθαριότητα και τα επιτρεπόμενα είδη. Πληρώνει μίσθωμα στο Δήμο για ΚΑΘΕ μαθητή που φοιτά στο σχολείο. Από το μίσθωμα αυτό μεγάλο μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την αγορά χρήσιμων ειδών για το σχολείο. ΠχΗ/Υ ,μπάλες, χρώματα …γραφική ύλη κ.ά. Αν αγοράζουμε από αυτό στηρίζουμε το σχολείο μας. H παραγγελία απέξω (delivery) δεν επιτρέπεται και τα εισαγόμενα στο σχολείο προϊόντα παραλαμβάνονται από τους εφημερεύοντες και παραδίδονται στο μαθητή μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.
 • Έχω μερίδιο ευθύνης στο να υπερασπίζομαι το κύρος του σχολείου μου, όταν διαπιστώνω ότι όσα λέγονται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
 • Θέλω με τις πράξεις και τις αποφάσεις μου να νιώθουν για μένα υπερήφανοι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και το σχολείο μου.
 •  Είναι ζήτημα το οποίο θέτει το σχολείο μου και είναι υποχρέωση δική μου να τηρώ τις αρχές που ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Είναι, τέλος και πάνω απ’ όλα, δικαίωμά μου να συμμετέχω μέσα από τα μαθητικά όργανα και να συμβάλλω με προτάσεις μου στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου μου.
 • Οι κανόνες αυτοί λειτουργίας αφού συζητήθηκαν από όλη τη σχολική κοινότητα (σύλλογο καθηγητών, μαθητικά συμβούλια, σύλλογο γονέων, εκπρόσωπο του δήμου) αποφασίστηκαν να ισχύουν το έτος 2022-23. Τον Οκτώβριο του 2023 μετά την εκλογή των μαθητικών συμβουλίων θα τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πριν από κάθε ημερήσια εκδρομή (περίπατο). Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες,Διευθυντής οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: Η αυλή στις μπασκέτες.

 • ΟΔΗΓΙΕΣ COVID-19

Τηρούμε τις οδηγίες υγιεινής και προστασίας. Πλένουμε συχνά τα χέρια μς και χρησιμοποιούμε το απολυμαντικό που υπάρχει σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

Ο μαθητής που νοσεί μένει μακριά από κάθε κοινωνική δραστηριότητα για 5 μέρες. Ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα διεξαγωγής του θετικού ράπιντ τεστ. Ο μαθητής επανέρχεται στο σχολείο μετά από 5 ημέρες ακόμη και αν το τεστ είναι θετικό ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ.

Όποιος δεν αισθάνεται καλά απευθύνεται στο γραφείο και στον υπεύθυνο κόβιντ και ανάλογα μένει ή φεύγει από το σχολείο. Καλό είναι όποιος έχει ο ίδιος συμπτώματα ή συγγενής του που μένει στο ίδιο σπίτι να φορά μάσκα όσο είναι στο σχολείο.

Εάν διαφοροποιηθούν οι οδηγίες από τον ΕΟΔΥ ή το ΥΠΑΙΘ ο κανονισμός λειτουργίας θα αναπροσαρμοστεί σε αυτό το σημείο.

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: Βγαίνουμε από την τάξη για να αεριστεί και να καθαριστεί η αίθουσα. Η πόρτα κλειδώνεται από τον καθηγητή κατά την αποχώρησή του από την αίθουσα διδασκαλίας.

7: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Εγκρίθηκε από το σχολικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στις . Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών.

Αγ.Νικόλαος

… Η Διευθύντρια

Άννα Μάμου, ΠΕ02

Πηγές

 • Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)
 • Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)
 • Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
 • Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)
  Εγκρίνεται
Ο/ΗΣυντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου (οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου)     …………………………………………………………   Ημερομηνία: ………………………………………………….Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης.             ………………………………………………………… Ημερομηνία: ………………………………………………….

Αφήστε μια απάντηση