ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛ. ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Γενικές
1 Κανονική 10 Ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας. Για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ` όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 48, παρ 4).  Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2 Αναρρωτική 4 Έως 2 συνεχόμενες, με Υπεύθυνη Δήλωση. Δεν χορηγείται πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 55, παρ 2-3).
3 Αναρρωτική 6 Έως 3 συνεχόμενες, με γνωμάτευση γιατρού. Όταν χορηγείται πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 55, παρ 2-3).
4 Αναρρωτική 10 Έως 5 συνεχόμενες, με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των τριών παραπάνω περιπτώσεων που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο (εκτός αν πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης). Όταν χορηγείται πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 55, παρ 2-3 και Αρθ 56, παρ 3).
5 Αναρρωτική Μακράς Διαρκείας 1 μήνας ανά έτος υπηρεσίας Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 54, παρ 1).
Άδειες Μητρότητας
1 Προγεννητικός Έλεγχος Άδεια για προγεννητικό έλεγχο δίνεται αν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας Μόνιμη, Αναπληρώτρια Π.Δ. 176/97
2 Τοκετού 2 μήνες Πριν τον τοκετό Μόνιμη, Αναπληρώτρια Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 52, παρ 1).
3 Επαπειλούμενη κύηση Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.).Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Μόνιμη, Αναπληρώτρια

Ν. 3205/03 και Ν. 3528/07 άρθρο 52, παρ. 3

4 Λοχείας ή Υιοθεσίας 3 μήνες Μετά τον τοκετό. Μετά το τρίτο τέκνο προσαυξάνεται κατά 2 μήνες για κάθε παιδί. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα. Μόνιμη, Αναπληρώτρια Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 52, παρ 1 & 4).
5 Ανατροφής Τέκνου 9 μήνες Λαμβάνεται μέχρι το 4ο έτος της ηλικίας του τέκνου. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.Την άδεια εννέα (9) μηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο (582/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Μόνιμος, Μόνιμη Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 53, παρ 2). Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/οικ.14346/29-05-2008 ΥΠ.ΕΣ.
Ειδικές
1 Γάμου 5 Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 1).  Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2 Γέννησης Τέκνου 2 Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του Μόνιμη, Αναπληρώτρια Ν. 3801/09, άρθρο 18, παρ. 2
3 Θανάτου 3 Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια, εγγόνια, παππούς, γιαγιά, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας). Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 1).  Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
4 Κλήση σε δίκη 1 έως 3 Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 1).
5 Εκλογές 1 έως 3 Συμμετοχή σε Εθνικές εκλογές ή Ευροεκλογές (200-400km → 1, 400km και άνω → 2, νησιά → 3). Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 1).
6 Αιμοδοσία 1+2 Μετά από πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ή αν μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, ή αν προσέλθει σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 5). Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
7 Μηχανογραφική 1 ανά δίμηνο Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 6).  Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
8 Σοβαρό Νόσημα 22 Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Επίσης όσοι έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 2-3).  Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ε
9 Αναπηρία 6 Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 50, παρ 4).
10 Άδειες Διευκόλυνσης- Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης 4-5 Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων χορηγείται και στο γονέα υπάλληλο που το τέκνο του είναι εγγεγραμμένο σε νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό που εφαρμόζει πρόγραμμα νηπιαγωγείου, και είναι τεσσάρων (4) ετών ή συμπληρώνει την ηλικία αυτή την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, δεδομένου ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται και το νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί δύο (2) έτη.Γονέας με δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες – με αποδοχές – ετησίως. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια) η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 53, παρ 6). Εγκύκλιος Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ και(αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684)
Εκπαιδευτικές
1 Μεταπτυχιακό 2 Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 58, παρ 1 & 4-5).
2 Διδακτορικό 3 έως 4 Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 58, παρ 1 & 4-5).
3 Επιμόρφωση Ολιγοήμερες Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία ή για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 59, παρ 1-3).
4 Εξετάσεων 20 Ισχύει για τους μεταπτυχιακούς που δεν έτυχαν αδείας. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Μόνιμος, Αναπληρωτής Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 60, παρ 1-2).
Άνευ Αποδοχών
1 Ασθένεια Εξαρτώμενων Μελών 6-10 Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες που προσαυξάνονται σε 8 για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄ έτος χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώμενων παιδιών (ηλικίας έως 16 ετών) ή άλλων μελών της οικογένειας. Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Μόνιμος Ν.1483/84

Π.Δ. 193/88 Άρθ 10

2 Σοβαροί Λόγοι Ανάγκης 1 μήνας Μετά από αίτηση, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Ο χρόνος της συγκεκριμένης άδειας αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας . Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 51, παρ 1 & 5).
3 Ιδιωτικοί Λόγοι ή Ανατροφή Τέκνου 2 έτη Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους είτε για ανατροφή τέκνου έως 6 ετών (διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω), είτε για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, μόνο για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.  Ο χρόνος της συγκεκριμένης άδειας δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Μόνιμος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007/ ΦΕΚ26Α/9-2-2007, Αρθ. 51, παρ 2 & 5, Αρθ 53, παρ 1).